Obchodní podmínky společnosti
Sport Towers Prague

1. Objednání zboží

Vyplněním a odesláním objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu dojde k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouvu je možné zrušit anebo měnit pouze na základě dohody smluvních stran. Jakmile dojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím (zákazníkem), kupující potvrzuje, že byl zároveň seznámen s obchodními podmínkami (stejně tak s reklamačním řádem) prodávajícího, s kterými má kupující možnost se seznámit. O přijetí objednávky je zákazník informován emailem. Pokud email s kopií objednávky nepřijde, kontaktujte nás prosím buď telefonicky, nebo prostřednictvím tohoto formuláře.

V případě, že objednané zboží není na skladě k dispozici, nebo není možné dodržet dodací termín, budete o této skutečnosti informováni na Vámi uvedený email.

2. Zrušení objednávky

Kupující může objednávku zrušit kdykoliv před závazným potvrzením objednávky bez udání důvodu. Po závazném potvrzení objednávky lze provést zrušení pouze tehdy, pokud nejsou prodávajícím splněny smluvené podmínky dodání zboží.

Prodávající může zrušit objednávku, pokud se již zboží nevyrábí nebo nedodává nebo pokud se podstatným způsobem změnila cena zboží dodavatele. V případě, že kupující již část nebo celou částku kupní ceny uhradil, prodávající mu převede již zaplacenou část kupní ceny zpět na jeho účet, nejpozději do 5 pracovních dní.

3. Právo kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo v souladu s ust. § 1829 odst. 1občanského zákoníku bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od smlouvy je prodávající povinen uvést číslo objednávky.

Kupující je povinen zboží poslat zpět na adresu prodávajícího pod podmínkou, že zboží:
nebude použité a poškozené, bude v původním obalu a musí být kompletní, včetně průvodních dokladů, zejména s potvrzením o koupi.

Kupující neručí za ztrátu zboží při jeho poslání zpět prodávajícímu.

Pokud budou splněny uvedené podmínky, vrátí prodávající peníze (ponížené o náklady související s přepravou zboží kupujícímu pokud kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím) na účet kupujícího do 5 pracovních dnů po obdržení vráceného zboží.

V případě nesplnění některé uvedené podmínky nebude prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno kupujícímu zpět na jeho náklady.

Shora uvedené ustanovení o odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze vysvětlovat jako bezplatné půjčení zboží. Kupující musí v takovém případě vydat prodávajícímu vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud však již zboží bylo v mezidobí opotřebeno či poškozeno, musí kupující prodávajícímu poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno a nebo může prodávající uplatnit vůči kupujícímu nárok na náhradu škody a započíst svůj nárok oproti vrácení zaplacené kupní ceny. Prodávající musí vzniklou škodu prokázat a v takovém případě vrátí kupujícímu sníženou kupní cenu.

4. Práva z vady zboží

V případě, že zboží nemá uvedené vlastnosti, může kupující požadovat dodání nové věci bez vad. Kupující má právo na dodání nové věci rovněž pokud má věc odstranitelnou vadu, ale přesto nelze věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě anebo má větší počet vad. V takových případech může kupující od smlouvy odstoupit. Jestliže kupující neodstoupí od smlouvy má právo na přiměřenou slevu.

Právo z vadného plnění nenáleží kupujícímu pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Kupující nemá právo na výměnu věci či na přiměřenou slevu, pokud kupující používá sportovní obuv při závodní činnosti a obuv je tak v krátké době vystavena abnormální zátěži (například u tenisové obuvi opotřebovaná podrážka, rozedřená obuv od antuky apod). Kupující tak bere na vědomí, že lhůtu k uplatnění práv z vad nelze požadovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu, správnost, intenzitu a agresivitu užívání (v některých případech nemusí přesáhnout ani 2 měsíce).

Prodávající zároveň upozorňuje kupujícího, že u podrážky z lehčího materiálu dochází k jejímu rychlému opotřebení oděrem. Jde o vlastnost výrobku typickou pro takový materiál, kde je lehkost podrážky původcem kratší životnosti výrobku.

Důležité upozornění pro kupujícího:

Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávného používání, nevhodného zásahu, či důsledkem zdravotních anomálií (vadný došlap apod.).

Záruka se tedy vztahuje pouze na závady způsobené prokazatelně vadou materiálu, popř. špatnou výrobní technologií.
Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou užívání, tzn. intenzivním užíváním může být životnost obuvi kratší než záruční doba. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu se životností výrobku !!!

5. Podmínky dodání zboží

U každého zboží je uvedena lhůta dodání. Zboží, které je na skladě je odesláno zpravidla následující pracovní den. Dodání zboží je splněno jeho dodáním na určenou adresu. Přílohou zásilky je řádný daňový doklad – faktura.

6. Ceny zboží, DPH

Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH. Všechny ceny uváděné na stránkách internetového obchodu jsou uváděny včetně DPH.

7. Přechod vlastnického práva

Zboží je ve vlastnictví prodávajícího do doby, než je kupujícím v plné výši zaplaceno (u bezhotovostních plateb se za zaplacení považuje doba, kdy se prodávajícímu částka převede na účet). Prodá-li kupující zboží třetí osobě, nenabývá třetí osoba vůči prodávajícímu žádná práva.
K přechodu vlastnického práva ke zboží dochází okamžikem doručením zaplaceného zboží kupujícímu, a to na adresu uvedenou kupujícím (bez ohledu na to, kdo zboží převzal).

8. Doručení zboží a forma platby

Náš internetový obchod využívá pro doručení Vašich objednávek:

  • Služeb přepravní společnosti GLS.

Zákazník může na tomto internetovém obchodu zvolit následující způsoby platby:

  • Platba kartou online
  • Dobírka – GLS
  • Platba převodem

9. Ochrana osobních údajů

Informace k poskytovaným osobním údajům:
Sport Towers Prague s.r.o., IČ: 29058520, se sídlem Vrbčanská 2074/6, 100 00 Praha 10 - Strašnice, provozovatel webových stránek e-shop www.ntenis.cz, si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají charakter osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 679/2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Společnost Sport Towers Prague s.r.o. prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Společnost disponuje funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací.

Sport Towers Prague s.r.o. při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou využívány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Zákony a předpisy:
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů;
- nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 679/2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „GDPR").

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopu:
V případě nákupu zboží v na www.ntenis.cz bude společnost Sport Towers Prague s.r.o. zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost Sport Towers Prague s.r.o. provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy a dodání objednaného zboží.

Společnost Sport Towers Prague bude výše uvedené osobní údaje zákazníků archivovat po dobu 5 let od uzavření příslušné kupní smlouvy.

Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost Sport Towers Prague provádět sama. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost Sport Towers Prague osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresu pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu:
V případě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na www.ntenis.cz bude společnost Sport Towers Prague zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení, na které budou zaslány zpět finanční prostředky z titulu uzavřené kupní smlouvy. Tyto poskytnuté osobní údaje bude společnost Sport Towers Prague zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Sport Towers Prague), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.

Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude společnost Sport Towers Prague provádět sama.

Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací:
Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti Sport Towers Prague bude společnost Sport Towers Prague zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost Sport Towers Prague zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti Sport Towers Prague). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti Sport Towers Prague dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost Sport Towers Prague nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavřené kupní smlouvy.

V Praze, dne 1. 1. 2014 Sport Towers Prague s. r. o. (aktualizováno 9. 5. 2018)

Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád byl zpracován podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a vztahuje se na zboží (dále jen „zboží") spotřebního charakteru, u něhož v záruční době dojde k uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace"). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

2. Záruční podmínky

Záruční doba a její délka činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Doba trvání záruky je uvedena na záručním listě. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruka zaniká v následujících případech:

U reklamovaného zboží prošla záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.

Nevhodným používáním zboží.

Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem.

Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

Reklamované zboží bylo používáno i dále poté, co kupující objevil na zboží změny, které považoval za vadu.

Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávného používání, nevhodného zásahu, či důsledkem zdravotních anomálií (vadný došlap apod.).

Záruka se tedy vztahuje pouze na závady způsobené prokazatelně vadou materiálu, popř. špatnou výrobní technologií.
Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou užívání, tzn. intenzivním užíváním může být životnost obuvi kratší než záruční doba. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu se životností výrobku !!!

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

3. Vyřízení reklamace

Adresa pro zasílání reklamací je: Sport Towers Prague s.r.o., Vrbčanská 2074/6, 10000 Praha 10.

Pracovníci prodávajícího po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného nebo vyměněného zboží.
V případě zjištění neodstranitelné vady bude zboží vyměněno. K tomuto úkonu je třeba vždy písemné doporučení a posouzení k tomu určené osoby.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

4. Jak postupovat při reklamaci

Jestliže kupující během prvních šesti měsíců od zakoupení zboží zjistí, že zboží je vadné, má právo požadovat, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího stavu zboží při jeho koupi, a to buď výměnou věci, nebo její opravou.

Pokud se vada projeví až po uplynutí šesti měsíců od koupě zboží a jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti.

Pokud trpí zakoupené zboží vadou neodstranitelnou která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána má kupující právo dle svého uvážení buď na výměnu věci nebo může odstoupit od kupní smlouvy. Obdobně může kupující postupovat v případě, že se stejná vada vyskytne již třikrát, když již byla dvakrát záruční opravou odstraněna. Pokud se na zakoupeném zboží projeví neodstranitelné vady, které ale nebrání řádnému užívání věci, má kupující nárok kromě výměny zboží, požadovat přiměřenou slevu z ceny věci.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na lhůtě delší.

Pokud kupující prodávajícímu nedodá potřebné podklady pro vyřízení reklamace je běh reklamační lhůty pozastaven. Prodávající je povinen si takové podklady od kupujícího vyžádat. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do doby vyžádaných podkladů kupujícím.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborného zacházení se zbožím a nebo v případě, že je věc používána kupujícím v podmínkách, které neodpovídají svými parametry uvedenými u zakoupeného zboží.

Prodávající má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou posuzovány individuelně a poté kupujícímu naúčtovány a započteny oproti částce za vrácené zboží.

V případě vracení použitého zboží má prodávající právo na náhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou dosáhnout i plné ceny zboží.

V Praze, dne 1. 1. 2014 Sport Towers Prague s. r. o.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu objednavky@ntenis.cz .

2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.