Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Reklamační řád byl zpracován podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a vztahuje se na zboží (dále jen „zboží") spotřebního charakteru, u něhož v záruční době dojde k uplatnění práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace"). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho předání prvnímu přepravci.

2. Záruční podmínky

Záruční doba a její délka činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. Doba trvání záruky je uvedena na záručním listě. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Záruka zaniká v následujících případech:

U reklamovaného zboží prošla záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.

Nevhodným používáním zboží.

Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem.

Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.

Reklamované zboží bylo používáno i dále poté, co kupující objevil na zboží změny, které považoval za vadu.

Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávného používání, nevhodného zásahu, či důsledkem zdravotních anomálií (vadný došlap apod.).

Záruka se tedy vztahuje pouze na závady způsobené prokazatelně vadou materiálu, popř. špatnou výrobní technologií.
Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou užívání, tzn. intenzivním užíváním může být životnost obuvi kratší než záruční doba. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu se životností výrobku !!!

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

3. Vyřízení reklamace

Adresa pro zasílání reklamací je: Sport Towers Prague s.r.o., Vrbčanská 2074/6, 10000 Praha 10. Ideálně zasílejte jako balík na poštu, děkujeme!

Pracovníci prodávajícího po řádném vyřízení reklamace vyzvou kupujícího k převzetí opraveného nebo vyměněného zboží.
V případě zjištění neodstranitelné vady bude zboží vyměněno. K tomuto úkonu je třeba vždy písemné doporučení a posouzení k tomu určené osoby.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

4. Jak postupovat při reklamaci

Jestliže kupující během prvních šesti měsíců od zakoupení zboží zjistí, že zboží je vadné, má právo požadovat, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího stavu zboží při jeho koupi, a to buď výměnou věci, nebo její opravou.

Pokud se vada projeví až po uplynutí šesti měsíců od koupě zboží a jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti.

Pokud trpí zakoupené zboží vadou neodstranitelnou která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána má kupující právo dle svého uvážení buď na výměnu věci nebo může odstoupit od kupní smlouvy. Obdobně může kupující postupovat v případě, že se stejná vada vyskytne již třikrát, když již byla dvakrát záruční opravou odstraněna. Pokud se na zakoupeném zboží projeví neodstranitelné vady, které ale nebrání řádnému užívání věci, má kupující nárok kromě výměny zboží, požadovat přiměřenou slevu z ceny věci.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na lhůtě delší.

Pokud kupující prodávajícímu nedodá potřebné podklady pro vyřízení reklamace je běh reklamační lhůty pozastaven. Prodávající je povinen si takové podklady od kupujícího vyžádat. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do doby vyžádaných podkladů kupujícím.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborného zacházení se zbožím a nebo v případě, že je věc používána kupujícím v podmínkách, které neodpovídají svými parametry uvedenými u zakoupeného zboží.

Prodávající má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou posuzovány individuelně a poté kupujícímu naúčtovány a započteny oproti částce za vrácené zboží.

V případě vracení použitého zboží má prodávající právo na náhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou dosáhnout i plné ceny zboží.

V Praze, dne 1. 1. 2014 Sport Towers Prague s. r. o.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu objednavky@ntenis.cz .

2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.